17.8.2017

Ps. 119:137Herra, sinä olet oikeamielinen,
oikeat ovat sinun päätöksesi.

STRATEGIA JA
HALLINTO

/ STRATEGIASeurakunnan strategia


Yhteisellä tiellä
-Riihimäen seurakunnan strategia vuoteen 2015, päivitetty versio

Riihimäen seurakunnan strategian työstäminen aloitettiin tammikuussa 2007.  Työskentelyn aikana kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt saivat mahdollisuuden osallistua ja lausua mielipiteensä käsiteltävistä asioista.  Kirkkovaltuusto hyväksyi strategian joulukuussa 2008.

Viime vuosina on seurakunnan elämässä ja myös toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia.  Strategian päivittämisen tultua ajankohtaiseksi se otettiin piispantarkastuksen itsearviointiprosessin kohteeksi syksyllä 2011.  Strategian päivittämiseksi työskenneltiin neljässä eri kokoontumisessa sekä työntekijä- että luottamushenkilövoimin.  Kirkkovaltuusto hyväksyi strategian päivitetyn version maaliskuussa 2013.


1.TOIMINTAYMPÄRISTÖMME

Kotikaupunkimme Riihimäki
Riihimäki sijaitsee pääkaupunkiseudun ja eteläisen Hämeen rajalla.  Kaupunki on tällä hetkellä muuttovoittoaluetta ja tämän seurauksena nuorempien ikäluokkien suhteellinen osuus väestöstä kasvanee jonkin verran.  Riihimäki kuuluu pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, mikä vaikuttaa sekä ihmisten haluun että mahdollisuuteen käyttää kotikaupunkinsa ja myös kotiseurakuntansa palveluita.

Riihimäen kaupungin väkiluku oli vuoden 2012 lopussa 29 250.  Koko maata koskevasta kuntauudistuksesta käydään parhaillaan vilkasta keskustelua ja myös Riihimäkeä koskevia muutoksia kuntakartassa on odotettavissa lähivuosina.  Seurakuntarakenteen kohdalla näyttäisi siltä, että ollaan menossa kohti ns. yhtymämallia, jossa kaikki seurakunnat kuuluvat osana johonkin seurakuntayhtymään.  Todennäköiseltä vaikuttaa, että ainakin Loppi, Hausjärvi ja Riihimäki tulevat tulevaisuudessa kuulumaan samaan seurakuntayhtymään.  Mitä muita seurakuntia samaan yhtymään mahdollisesti kuuluu, se jää nähtäväksi.

Tänään olemme tässä
Riihimäen seurakunta kuuluu Janakkalan rovastikuntaan ja on sen suurin seurakunta.  Samalla se on Tampereen hiippakunnan eteläisin seurakunta.  Riihimäen seurakunnan väkiluku oli vuoden 2012 lopussa 22 786 henkilöä.  Näin ollen kirkkoon kuului ko. ajankohtana n. 78 % kaupungin asukkaista.  Rippikoulun kävi n. 89 % ikäluokasta, n. 75 % syntyneistä lapsista kastettiin ja lähes kaikki vainajat –myös kirkkoon kuulumattomat – saivat kirkollisen siunauksen.

Riihimäen seurakunnan vahvuuksia ovat tällä hetkellä
• toiminnan monipuolisuus
• koulutetut ja motivoituneet työntekijät
• pääosin hyvät toimitilat
• edelleen keskimääräistä vakaampi talous

Mahdollisuuksia ovat
• ihmisten hengellisyyden kaipuu
• toiminta verkossa
• vapaaehtoistyön lisääminen

Heikkouksia ovat
• nuorten aikuisten ja työikäisten vähäinen osallistuminen
• joissakin työmuodoissa työntekijäkeskeisyys

Uhkia ovat
• spiritualiteetin ja kristillisen tiedon heikkeneminen
• kirkosta eroaminen
• talouden kiristyminen

Erityisenä haasteena ovat nuoret aikuiset ja työikäiset ihmiset.  Heidän kohdallaan kirkosta eroamisen kynnys on kaikkein matalin.  He myös tekevät kauaskantoisia ratkaisuja päättäessään siitä, kastetaanko heidän lapsensa vai ei.


2. TOIMINTA-AJATUKSEMME
Riihimäen seurakunnan toiminta-ajatus (missio) on seuraava:

Vapahtajamme käskyn mukaisesti Riihimäen seurakunta kastaa ja opettaa, sekä kutsuu yhteyteensä kaikkia alueensa asukkaita.  Riihimäen seurakunta on avoin ja vastuullista elämäntapaa noudattava yhteisö, joka vahvistaa ja rohkaisee ihmisiä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan.


Mitä se on käytännössä?

Yhteyteen kutsuminen
-verkostoituu ja tekee yhteistyötä kaupungin, yhdistysten ja kaikkien sellaisten tahojen kanssa, jotka eivät ole ristiriidassa seurakunnan perustehtävän kanssa
-järjestää  ”matalan kynnyksen toimintaa”, johon on helppo osallistua
-tiedottaa toiminnastaan ajanmukaisella ja tehokkaalla tavalla

Avoimuus
-avoimuutta uusille toimintamuodoille
-kansankirkollista ajattelua: erilaiset näkemykset mahtuvat saman kirkon ja seurakunnan sisälle
-halua kohdata ja käydä vuoropuhelua myös toisinajattelevien kanssa

Vastuullinen elämäntapa
-vastuuta luomakunnasta sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti
-lähimmäisenrakkauden toteuttamista käytännössä

Rohkaiseminen
-monimuotoista hengellistä elämää
-kristityn identiteetin vahvistamista: Ole reilusti kristitty omassa elinympäristössäsi!
-jäsenyyden arvon tiedostamista ja viestimistä niin jäsenille kuin ei-jäsenillekin

Vahvistaminen
-kristillisen kasvatuksen antamista ja tukemista
-seurakunnan näkyvää läsnäoloa kotikaupungin arjessa ja ihmisten elämänkaaren eri vaiheissa


3. RIIHIMÄEN SEURAKUNNAN ARVOT

Tiellä kohti tavoitetilaa meitä ohjaavat yhteiset arvot.  Seurakunnan arvojen kivijalkana on Pyhän kunnioitus.  Sen mukaisesti kaiken seurakunnan elämän ja toiminnan perustana on usko kolmiyhteiseen Jumalaan.  Tältä pohjalta määritellään muut arvot, joita ovat:

Yhteisöllisyys
Seurakunnassa yhteisöllisyyteen kuuluu erilaisuuden hyväksyminen ja sukupolvien välinen yhteys.  Yhteisöllisyys on halua nähdä jokainen ihminen Jumalan kuvana, arvokkaana ja tärkeänä yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä.  Tästä seuraa, että seurakunnan toiminta nousee seurakuntalaisten toiveista ja tarpeista.  Yhteisöllisyyteen kuuluu toiminnan avoimuus ja päätöksenteon läpinäkyvyys.  Näin edistetään oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutumista seurakunnan elämässä.

Rohkeus
Uusiin haasteisiin tartutaan ennakkoluulottomasti ja vanhasta maltetaan luopua tarvittaessa.  Toisinaan rohkeutta on säilyttäminen: pidetään yllä niitä perinteitä, joilla on arvoa seurakuntalaisille.  Seurakunta on aina armahdettujen syntisten yhteisö, joka rohkeasti julistaa sanomaa armahtavasta ja rakastavasta Jumalasta, ja joka elää niin kuin opettaa.

Palvelualttius
Seurakunnan palvelualttius koostuu vahvasta ammatillisesta osaamisesta, luovuudesta ja voimavarojen tarkoituksenmukaisesta suuntaamisesta.  Seurakunta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden antaa omat lahjansa käyttöön yhteiseksi hyväksi monipuolisen ja hyvin organisoidun vapaaehtoistoiminnan kautta.  Palveluntarjoajana seurakunta on ehdottoman luotettava yhteistyökumppani.


4.VISIOMME

Seurakunta on läsnä riihimäkeläisten pyhässä ja arjessa tarjoamalla mahdollisuuden henkilökohtaisen uskon syntymiseen ja jumalasuhteen hoitamiseen yhteisöllisessä hengessä.

Mitä se on käytännössä

Seurakunnan jäsenyys
-seurakunnan jäsenet pitävät jäsenyyttään arvokkaana ja luontevasti elämään kuuluvana asiana
-vahvistetaan jäsenyyttä säännöllisellä yhteydenpidolla jäseniin

Seurakunta on läsnä
-seurakunta on lähellä ja paikallinen toimija globalisoituvassa maailmassa
-seurakunnan elämässä ja toiminnassa otetaan huomioon paikkakunnan erityispiirteet ja –tarpeet

Mahdollisuus henkilökohtaisen uskon syntymiseen
-seurakunta opettaa ja pitää esillä evankeliumia Raamatun ja luterilaisten tunnustuskirjojen mukaisesti
-löydetään ja hyödynnetään ihmisen elämänkaareen liittyvät luontevat ”tarttumakohdat”

Mahdollisuus jumalasuhteen hoitamiseen
-sana ja sakramentit ovat seurakunnan toiminnan perusta
-seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yhteyden kokemiseen sekä paikallisella että maailmanlaajuisesti kristittyjen yhteisön tasolla


5. TAVOITTEEMME

Vuosina 2013-2015 tavoitteemme ovat:
• Jäsenmäärän säilyttäminen, tai jopa kasvattaminen
• Vapaaehtoisten löytäminen, kouluttaminen ja tukeminen.  Vapaaehtoistyön organisointi seurakunnan ja seurakuntalaisten tarpeita vastaavaksi.
• Vähäosaisista ja syrjäytyneistä, sekä syrjäytymisvaarassa olevista huolehtiminen
• Nuorten aikuisten kohtaaminen ja sitouttaminen seurakuntaan
• Mahdollisimman toimivan seurakuntarakenteen ja organisaation luominen ja ylläpitäminen


6. STRATEGIAN SEURANTA

Strategian seuranta tapahtuu vuosittain talous- ja toimintasuunnitelmaan tehtävien arviointien yhteydessä.  Seurakuntarakenteessa ja seurakunnan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten yhteydessä myös strategia on tarkistettava niiden mukaan.  Valtuustokauden alkaessa uudet luottamushenkilöt perehdytetään strategian sisältöön.  Samoin toimitaan uuden työntekijän tullessa seurakuntaan.
 Verovarat riihimäkeläisten hyväksi.


RIIHIMÄEN SEURAKUNTA

Temppelikatu 9 A
11100 Riihimäki
p. (019) 7481
riihimaki.seurakunta(a)evl.fi
Web Design: Samuli Saarinen
2013 Riihimäen seurakunta